Önümler

 • Ak gapyly ýapyklar Armoire / 4 gapyly şkaf

  Ak gapyly ýapyklar Armoire / 4 gapyly şkaf

  Iň täze mebel eserimizi tanatmak - 4 sany gapyly “White Single Louver Armoire” / Şkaf!Bu täsir galdyryjy eser diňe bir işlemän, islendik içerki ajaýyp goşant goşar.Şkafda dört giň gapy bar, eşikler, aýakgaplar, ýorganlar ýa-da gurnamak üçin zerur zatlar bar.

 • Ak goşa ýapyklar 8 gapyly armoire

  Ak goşa ýapyklar 8 gapyly armoire

  8 gapyly ak goşa ýapyk şkaf / şkaf bilen tanyşdyrmak - öýüňiz ýa-da ofisiňiz üçin mebel saklamagyň iň soňky çözgüdi.Funksiýa we ajaýyp, owadan ýasalan bu şkaf eşikler, zatlar we bezegler üçin ajaýyp ammar hödürleýär.Döwrebap, döwrebap, senagat ýa-da rustiki içerki wibleri has gowy görýärsiňizmi, bu köpugurly mebel bölegi bökdençsiz garyşyp, islendik giňişligiň görnüşini ýokarlandyrar.

 • Üzüm ýazuw stoly 3-çyzgyly öý ofisi

  Üzüm ýazuw stoly 3-çyzgyly öý ofisi

  Üzüm ýazuw stoly öý ofisini 3 çyzgy bilen tanyşdyrmak, rustiki jadylylygy ýok edýän tebigy patinada dikeldilen sosna agajynda dizaýn edilen ajaýyp funksional mebel bölegi.Islendik öý ofisi, otag ýa-da ýatylýan otag üçin ajaýyp bu ajaýyp stol, dürli zatlar üçin üç çyzgyda ýeterlik ýer saklaýar.

 • Matt Gara howaly dub gönüburçly senagat kofe stoly uly

  Matt Gara howaly dub gönüburçly senagat kofe stoly uly

  Stil we funksiýanyň ajaýyp garyndysy bolan “Matt Black Weathered Oak gönüburçly senagat kofe stoly” bilen tanyşdyrmak.Bu kofe stoly adatdan daşary köpugurly gönüburçly stollaryň bir bölegidir.Collectionygyndynyň gol tablisalary şol bir kolleksiýadaky kiçi tablisalar bilen birleşdirilip ýa-da özboluşly we şahsy degişme döretmek üçin ýeke ulanylyp bilner.

 • 2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollary

  2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollary

  2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollarynyň mat gara toplumy bilen tanyşdyrmak - stil we işleýişe zyýan bermezden kiçi giňişlikde ýaşamak üçin ajaýyp çözgüt.Önüm iki aýry bölekden ybarat bolup, dostlar ýa-da maşgala agzalary bilen rahat film gijeleri üçin ajaýyp, tegelek kofe stoluny emele getirip bilýär.Stol gara dub şkafy we gara metal aýaklary ýaly birnäçe dürli dizaýnda bar we hatda müşderileriň dizaýnyna hem öndürilip bilner.

 • Üzüm ýazuw stoly 3-çyzgyly öý ofisi

  Üzüm ýazuw stoly 3-çyzgyly öý ofisi

  Üzüm ýazuw stoly öý ofisini 3 çyzgy bilen tanyşdyrmak, islendik öý ýa-da ofis giňişligine ajaýyp goşundy.Stil we funksiýany birleşdirip, bu stol ähli ýazuw zerurlyklaryňyz üçin amatlydyr.Üzüm dizaýny we üç sany saklaýjy çyzgy bilen bu stol diňe bir işlemän, islendik otaga şahsyýet goşýar.

 • 2 çyzgyly dubly senagat dizaýn gapdal stoly

  2 çyzgyly dubly senagat dizaýn gapdal stoly

  2 çekme bilen dikeldilen dub önümçiligi dizaýn gapdal stoly bilen tanyşdyrmak - iş ýeriňiziň öwüşginini üýtgedjek ajaýyp mebel bölegi.Senagat stiliniň arhitekturasy bilen ylhamlanan bu önüm, iş ýeriňize estetiki täsir etmek üçin döredildi.Köne dub agajy, gara çarçuwa bilen birleşdirilip, beýleki ofis ammar şkaflaryndan tapawutly özboluşly görnüş berýär.

 • Senagat dizaýny, myhman otagy üçin 4 çyzgyly dubly kofe stoly

  Senagat dizaýny, myhman otagy üçin 4 çyzgyly dubly kofe stoly

  Livingaşaýyş otagyňyza iň täze goşmaçamyzy hödürlemek bilen, 4 sany çyzgyly senagat dizaýny, dubly kofe stoluny yzyna aldy.Önümçilik stilindäki arhitekturadan ylham alan bu ajaýyp kofe stoly, islendik ýaşaýyş meýdanyna özüne çekiji goşant goşar.Gadymy dub şkafy we gara çarçuwa üzüm we häzirki zaman estetikasynyň özboluşly garyndysyny döretmek üçin biri-birini doldurýar.

 • Dikeldilen agaç diwar aýnasy, otagda, ýatylýan otagda diwar üçin tegelek aýna

  Dikeldilen agaç diwar aýnasy, otagda, ýatylýan otagda diwar üçin tegelek aýna

  Livingaşaýyş otagyňyzy ýa-da ýatylýan otagyňyzy bezemek üçin beýannama gözleýärsiňiz.Diňe dikeldilen agaç diwar aýnalaryna serediň.

 • Agaç ýumurtga diwar aýnasy

  Agaç ýumurtga diwar aýnasy

  Dikeldilen agaç ýumurtga diwar aýnasy bilen tanyşdyrmak - islendik jaýa ajaýyp goşundy!Countryurduň özüne çekijiliginiň nusgasy bolan bu aýna, islendik giňişlige ýylylyk we häsiýet getirer.Özboluşly iki tonly dizaýny öz içine alýan açyk we gara agaçdan tapawudy otaga girenleriň ünsüni özüne çeker.

 • Dub diwar aýnasy, gonuş aýnasy, uly aýna

  Dub diwar aýnasy, gonuş aýnasy, uly aýna

  Dikeldilen Oak diwar aýnasy bilen tanyşdyrmak bilen, bu ajaýyp eser öýüňizdäki islendik otaga özüne çekiji we häsiýet goşar.Tagtalaryň tebigy howa bilen örtülen dub görnüşi aýna rustiki görnüş berýär, mähirli we hoşniýetli gurşaw döredýär.Çarçuwany görkezýän gara agaç bezegi, ajaýyp täsir galdyrýar we ony islendik öý bezegine goşup boljak köpugurly bölek edýär.

 • Oturylyş aýnasy, uly aýna

  Oturylyş aýnasy, uly aýna

  Dürli sazlamalarda stili we funksiýany birleşdirýän uly aýna, “Landing Mirror” bilen tanyşdyrmak.Bu aýnada gaty agaç çarçuwada oturdylan özboluşly egri dizaýn bar.Has ýuka görünmek we giňişlik duýgusy üçin diwara asylyp ýa-da egilip bilner.Aýna häzirki zaman görnüşi üçin aňsat diwar gurmak üçin çeňňekler bilen üpjün edilýär, nirede bolsa-da owadanlyga täsir edýär.

123Indiki>>> Sahypa 1/3
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube