Biz hakda

Sinçao

Ningbo Warmnest Household Co., Ltd. 2019-njy ýylyň başynda döredildi. Häzirki wagtda bu gözleg we gözleg, önümçilik we hyzmaty birleşdirýän senagat we söwda kärhanasydyr.Ondan öňki 2004-nji ýylda esaslandyrylan Ningbo Warmnest Household Co. Ltd., gaty agaç mebelleri öndürmekde we köp sanly ýokary hilli we hünär bilim tehniki toparlarynda 15 ýyllyk tejribesi bolan OEM zawody.Bu döwürde düýp manysyny tygşytladyk we galyndylary aýyrdyk we pudakdaky köp sanly daşary söwda mebel kärhanalary üçin önümler we hyzmatlar hödürledik.Täze we köne müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we olary çalyşmak.Netijede, täze görnüş we has giňişleýin hyzmatlar bilen öňe gitmegi dowam etdirmek üçin 2019-njy ýylda täze senagat we söwda kompaniýasy Ningbo Warmnest Household Co. Ltd. döredildi.

2019-njy ýylyň başynda döredilen Ningbo Warmnest Household Co., gadymy mebel öndürijisi we eksportçysy.Europeanewropa, Amerikan we Aziýa stilindäki mebelleri öndürmekde ýöriteleşen şkaflaryň, oturgyçlaryň, stollaryň, kitapçalaryň, aýnalaryň, ýaýlaryň we düşekleriň giň görnüşi bar.Customerörite dizaýn müşderiniň talaplaryna laýyklykda edilip bilner.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary çeýeligi üpjün edýäris.Önümlerimiz Europeewropa, ABŞ, Günorta Afrika, Awstraliýa we Aziýa ýaly köp ýurtlara we sebitlere giňden eksport edildi.Önümlerimiziň köpüsi gaýtadan işlenen dubdan, tutawaçdan, sosnadan gaty agaçdan, agaç we polat bilen ajaýyp ussatlyk we dürli gadymy bezegler bilen birleşdirilýär.Talap edilişi ýaly hormat goýup bileris.Durnukly hilini üpjün etmek üçin käbir agaç we şkaflar göni daşary ýurtlardan getirilýär.

kompaniýa2

Zawod, gündogar Hytaý deňzi bilen gülläp ösýän we has ýokary geografiki ýagdaýy bolan Ningbo şäheriniň gündogaryndaky Yinzhou etrabynda ýerleşýär.Kompaniýa 6000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 9000 inedördül metr.Şäher ýerinden 40 minutlyk we howa menzilinden 45 minutlyk aralyk.Bu web sahypasy, diňe başarnygymyz hakda azajyk täsir edip biler.Size amatly wagtda sergi otagymyza baryp görmegiňizi hoşal edýäris.


  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube