Başlyk

täzelikler3_1

“Başlyk ussat” ady bilen tanalýan Daniýaly dizaýn ussady Hans Wegner, dizaýnerlere berlen möhüm atlaryň we baýraklaryň hemmesinde diýen ýaly bar.1943-nji ýylda Londondaky Korollyk sungat jemgyýeti tarapyndan Korol senagat dizaýneri baýragyna eýe boldy.1984-nji ýylda Daniýanyň şa zenany tarapyndan “Çivalry” ordeni bilen sylaglandy.Onuň eserleri dünýädäki dizaýn muzeýleriniň möhüm ýygyndylaryndan biridir.
Hans Wegner 1914-nji ýylda Daniýa ýarym adasynda dünýä indi. Aýakgap öndürijiniň ogly hökmünde kakasynyň ýaşlygyndan ajaýyp ussatlygyna haýran galyp, dizaýn we senetçilik bilen gyzyklanmasyny artdyrdy.14 ýaşynda ýerli agaç ussasy bilen şägirt bolup başlady we 15 ýaşynda ilkinji oturgyjyny döretdi. Wagner 22 ýaşynda Kopengagendäki Sungat we senetçilik mekdebine ýazyldy.
Hans Wegner ömrüniň dowamynda ýokary hilli we ýokary önümçilikli 500-den gowrak eseri dizaýn etdi.Adaty Daniýaly agaç işläp bejermek endiklerini dizaýn bilen birleşdirýän iň ajaýyp dizaýner.
Onuň eserlerinde dizaýn ugrundaky sarsmaz pozisiýasyna ýetmek üçin her oturgyjyň arassa ýaşaýşyny, agajyň ýyly aýratynlyklaryny, ýönekeý we tekiz çyzyklaryny, üýtgeşik görnüşini çuňňur duýup bilersiňiz.
Wishbone oturgyjy 1949-njy ýylda dizaýn edildi we häzirem meşhur.Şeýle hem adyny Y görnüşindäki görnüşinden alýan Y oturgyç diýilýär.
Daniýaly telekeçiniň suratynda görlen Ming oturgyjyndan ylham alyp, oturgyç has özüne çekiji bolmagy üçin ýeňilleşdirildi.Iň uly üstünlik faktory, adaty senetiň ýönekeý dizaýn we ýönekeý setirler bilen utgaşmagydyr.Simpleönekeý görnüşine garamazdan, gutarmak üçin 100-den gowrak ädim ätmeli, oturgyç ýassygy bolsa 120 metrden gowrak kagyz süýümli elde dokamak gerek.

 

täzelikler3_2

Tirsek kafedrasy 1956-njy ýylda dizaýn etdi we 2005-nji ýyla çenli Karl Hansen & Son ony ilkinji gezek neşir etdi.
Edil adynyň bolşy ýaly, oturgyjyň arka tarapyndaky egri egrilikde adamyň tirseginiň galyňlygy ýaly çyzyklar bar, şonuň üçin tirsegiň bu ýakymly lakamy.Oturgyjyň arka tarapyndaky ajaýyp egrilik we degmek iň tebigy, ýöne ýönekeý duýgyny berýär, arassa we owadan agaç dänesi Wegneriň agaja bolan çuňňur söýgüsini hem açýar.


Iş wagty: 13-2022-nji sentýabr
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube