Habarlar

 • Köne agaç mebel: wagtyň we ussatlygyň subutnamasy

  Köpçülikleýin öndürilen mebelleriň bazarda agdyklyk edýän dünýäsinde köne agaç mebelleriň hemişelik we dowamly özüne çekijisi bar.Nesilleriň ýygnanýan gadymy dub stollaryndan başlap, rahatlyk we teselli hakda gürrüň berýän howa çaýylan oturgyçlara çenli üzüm agaç mebelleriniň özboluşly özüne çekijiligi bar ...
  Koprak oka
 • Başlyk

  Başlyk

  “Başlyk ussat” ady bilen tanalýan Daniýaly dizaýn ussady Hans Wegner, dizaýnerlere berlen möhüm atlaryň we baýraklaryň hemmesinde diýen ýaly bar.1943-nji ýylda Londondaky Korollyk sungat jemgyýeti tarapyndan Korol senagat dizaýneri baýragyna eýe boldy.1984-nji ýylda oňa “Çivalry” ordeni berildi ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň ykdysadyýeti barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Hytaýyň ykdysadyýeti barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Köp adamyň şol bir soragy bolar öýdýärin, Hytaý indi nähili?Pikirlerimi paýlaşmak isleýärin.Dogrusyny aýtsak, häzirki Hytaý ykdysadyýeti, esasanam 2022-nji ýylda pandemiýanyň gaýtalanýan täsiri astynda hakykatdanam uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.
  Koprak oka
 • Orta güýz festiwaly çäreleri

  Orta güýz festiwaly çäreleri

  9-njy sentýabrda “Warmnest” -iň işgärleri zawodda “Orta güýz festiwaly” temaly Orta güýz festiwaly çärelerini geçirdiler.Iş, aýratyn bäsleşige we toparlaýyn bäsleşige bölünýär.Gatnaşýanlar oýun arkaly baýrak gazanyp bilerler, geçmişi we şu güni öwrenip bilerler we özlerini duýup bilerler ...
  Koprak oka
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube