Orta güýz festiwaly çäreleri

9-njy sentýabrda “Warmnest” -iň işgärleri zawodda “Orta güýz festiwaly” temaly Orta güýz festiwaly çärelerini geçirdiler.Iş, aýratyn bäsleşige we toparlaýyn bäsleşige bölünýär.Gatnaşýanlar oýun arkaly baýrak gazanyp bilerler, geçmişi we şu güni öwrenip bilerler we Orta güýz festiwalynyň galyň atmosferasyny duýup bilerler.
Iş güni, her kim güýçli bäsdeş hökmünde keşbe girýär, Orta güýz gyzykly oýunlary başlandy.
Uruş başlamazdan ozal sekiz oýunçydan ybarat toparlary biri-birine garşy jübütleri bölmek üçin bije atdyk.Oýun başlajak bolanda, iki tarapyň oýunçylary eminiň sygyrmagyna garaşyp demlerini tutýardylar.Sygyrmazdan ozal iki tarapyň jygyldyka garaşýandyklaryny duýýardyk.“Sesi” aýdyň sesi meýdanyň ümsümligini bozdy: “Gel, gel!”Bäsleşige gatnaşmadyklaryň gykylyklary howadan ýaňlandy, biri-birinden begenýärdi.Oýunçylaryň hemmesi demini tutýarlar, ýüzi gyzarýar, uruş söweşi yza we öňe hereket edýärdi.Birnäçe tapgyr ýaryşdan soň üç topar garşydaşlaryndan ýeňildi we çempionlyk gazanmak mümkinçiligini ýitirdi.

täzelikler1_1

Şol bir wagtyň özünde, badminton oýnunyň gapdalynda hem badmintonyň çalt gonmagy bilen ýyldyrym çakmak, yrgyldamak ýaly woleý böküşi bir tarapa ýitdi.
Orta güýz sport ýygnagy, şol bir wagtyň özünde maşk edýäris, şeýle hem duýgulary güýçlendirýäris, ahyrsoňy ilkinji üçlügiň çekeleşikli oýny üçin, ilkinji üçlügiň badminton oýny baýrak aldy we oýna gatnaşyjylaryň hemmesi üçin Aý tortlary
Nätanyş bir ýerde ýeke, Orta güýz festiwalyna bir aý aýratyn ýagty.Kärdeşler festiwaly, umumy dostlugy bellemek üçin ýygnanyşýarlar we umumy ösüşi, agzybirligi we ajaýyplygy gözleýärler.Çäräniň ahyrynda hemmeler bilelikde aýdym aýtdylar we “Uzak ömür arzuw edýärin” aýdymyny ýerine ýetirdiler we hemmelere Orta güýz festiwaly we maşgala birleşmegini arzuw etdiler.


Iş wagty: 13-2022-nji sentýabr
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube