Hytaýyň ykdysadyýeti barada näme aýdyp bilersiňiz?

Köp adamyň şol bir soragy bolar öýdýärin, Hytaý indi nähili?Pikirlerimi paýlaşmak isleýärin.Dogrusyny aýtsak, häzirki Hytaý ykdysadyýeti, esasanam 2022-nji ýylda pandemiýanyň gaýtalanýan täsiri astynda uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu meseläni amaly we real görnüşde kabul etmeli we ýüzbe-ýüz bolmaly, ýöne biperwaý galmaly däldiris.Munuň bilen göreşmegiň ýollaryny tapmalydyrys.Şonuň üçin öwrenen zadym, Hytaý bu bulaşyklykdan gutulmagyň üç usulyny ulanýar.
Ilki bilen makro syýasatlaryny alyp bararys.Ykdysadyýetiň peselmegi sebäpli köp kärhanalaryň, şol sanda gozgalmaýan emläk ösüş kärhanalarynyň likwidlik kynçylyklaryna duçar bolandygyna düşünmeli.Taryhdaky iş amallaryndaky kynçylyklar we häzirki makroykdysady çökgünlik, likwidlik krizisine sebäp bolýar.Bu ýagdaýda giňeldilen pul syýasaty, durnuklaşdyryjy syýasatdyr.Hakyky hökümet çykdajylaryny we pul syýasatyny işjeň giňeltmek arkaly makroykdysady ösüşi höweslendirmek;Ikinjiden, maýa goýumlaryna we senagata üns bereris.Esasan infrastruktura we täze energiýa pudagy;Üçünjiden, biz özgertmeleri amala aşyrarys.Birinjisi telekeçiler, esasanam hususy telekeçiler.Maýa goýumlaryna we ösüşe bolan ynamyny dikeltmek üçin ähli serişdeleri synap görmelidiris.Ikinjisi, ykdysady kararlara gözegçilik edýän hökümet işgärleri.Hökümet we bazar ykdysadyýetine görä, häzirki zaman bazar ykdysadyýetiniň ösüşi bilen özlerini alyp barşyny dowam etdirmek üçin ýerli hökümetlerde we merkezi ykdysady bölümlerde döwlet işgärleriniň inisiatiwasyny täzeden işjeňleşdirmeli.Jemgyýetiň ähli taraplarynyň hyjuwyny herekete getirmek, ähli sosial gatlaklaryň bazar ykdysadyýetine gatnaşmaklaryna garaşýanlaryna laýyk gelýän girdeji gazanyp we umumy abadançylyga ýeter ýaly.
Dünýä ykdysadyýetinde bolup geçen düýpli üýtgeşmeler we COVID-19 pandemiýasy sebäpli Hytaý diňe bir makro syýasatlaryny we maýa goýumlaryny gowulandyrman, has möhümi, özgertmeler mehanizmini düýpli üýtgetmeli.

habarlar2_1


Iş wagty: 13-2022-nji sentýabr
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube