2 çyzgyly dubly senagat dizaýn gapdal stoly

Gysga düşündiriş:

2 çekme bilen dikeldilen dub önümçiligi dizaýn gapdal stoly bilen tanyşdyrmak - iş ýeriňiziň öwüşginini üýtgedjek ajaýyp mebel bölegi.Senagat stiliniň arhitekturasy bilen ylhamlanan bu önüm, iş ýeriňize estetiki täsir etmek üçin döredildi.Köne dub agajy, gara çarçuwa bilen birleşdirilip, beýleki ofis ammar şkaflaryndan tapawutly özboluşly görnüş berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Aýratynlyk: Bu önüm senagat stiliniň arhitekturasy bilen ylhamlanýar we ajaýyp dizaýn edilen ofis ammar şkaflary, iş ýeriňiziň estetikasyna özüne çekiji goşant goşar.Smoothuwaşlyk bilen süýşýän 2 çyzgy bilen, giň faýl giňişligini üpjün edýär we kanselýariýa proýektiňizi tertipli saklamaga kömek edýär.Köne dub agajy we gara çarçuwa biri-birini doldurýar we çydamlydyr.Pleakymly dokumanyň jikme-jiklikleri bilen möhüm jadygöýligi görkezmek bilen, çarçuwanyň durnukly we estetiki taýdan ýakymly ýaýlaryň aýaklarynda berk goldanýar.Okuwyňyz bolsun ýa-da edaraňyz bolsun, bu mebel bölegi islendik ýere özüne çekiji täsir eder.
Useörite ulanmak: Roomaşaýyş otagy mebel / ofis otagy mebel / ýatylýan otag
Umumy ulanyş: Öý mebelleri
Görnüşi: Ministrler Kabineti
Poçta gaplamak: N
Arza: Öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, söwda merkezi, supermarket, ammar, ussahana, ferma jaýy, howly, başgalar, ammar we şkaf, çakyr jaýy, zal, öý bar, ýerzemin
Dizaýn stili: Countryurt
Esasy material: Dynç alýan dub agajy
Reňk: Tebigy, gara
Daş görnüşi: Klassiki
Eplenen: NO
Beýleki material görnüşi: Faner / metal enjamlary
Dizaýn Saýlamak üçin köp dizaýn, müşderiniň dizaýnyna görä öndürip biler.

Haryt maglumatlary

CZ1249- (2)
CZ1249- (5)

Haryt amaly

Gapdal tablisada ep-esli faýl giňişligini üpjün edýän we kanselýariýa zatlaryňyzy tertipli saklamaga kömek edýän 2 sany süýşüriji çyzgy bar.Faýllaryňyzy we resminamalaryňyzy elýeterli bir ýerde saklamak üçin iň oňat çözgüt.Ony stoluňyzyň gapdalynda saklap bilersiňiz we ähli möhüm faýllaryňyzy we resminamalaryňyzy aňsatlaşdyryp bilersiňiz.Çyzgylar aňsatlyk bilen süýşmek we garşylyksyz süýşmek üçin döredilen, bu mebel böleklerini ofisiňiz üçin hökmany edýär.

Gapdal stoluň çarçuwasy durnukly we owadan durýan aýaklar bilen goldanýar.Islendik otag bezeginiň üstüni ýetirýän üzüm görnüşini görkezýän ýakymly teksturly jikme-jiklikler bilen möhüm özüne çekijini görkezýär.Berk çarçuwa dowam eder.

kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Gözleg we ösüş- kompaniýa ýylda iki gezek täze önümleri çykarýar.Biri bahar täze önümleri (mart-aprel), ikinjisi güýz täze önümleri (sentýabr-oktýabr).Her gezek mahabat üçin dürli mukdarda we stilde 5-10 sany täze önüm çykar.Önümi ösdürmegiň her täze prosesi bazar gözleglerinden, çyzgylardan, subutnamalardan, çekişmelerden we üýtgetmelerden geçýär we ahyrynda iň soňky nusgalar öndürilýär.

2. Taryh- Ningbo iň ýyly öý hojalygy kärhanasy 2019-njy ýylda döredildi, ýöne ondan öňki agaç mebel önümçiliginde 20 ýyla golaý tejribesi bolan öndüriji.Içerki we daşarky söwda işini giňeltmek üçin bu kompaniýany 2019-njy ýylda hasaba aldyk we täze ýola çykdyk!

3. Tejribe- 20 ýyl töweregi gaty agaç mebel öndürmek / OEM tejribesi, mebelleri Europeewropada, ABŞ-da, Awstraliýada we beýleki ýurtlarda daşary ýurt mebel öndürijilerine, şol sanda köp sanly berk we berk agaç mebel alyjylaryny üpjün etmekden gelýär. Loberon bilen birlikde / R&M / Masions Du Monde / PHL we ş.m.

4. ösdürip ýetişdirmek- Kompaniýa, önümçiligi ara alyp maslahatlaşmak üçin hepdede iki gezek menejerler bilen onlaýn yzygiderli ýygnaklar gurady;aýda bir gezek dürli ideologiki kämilleşdiriş okuwlaryny we ähli işgärler üçin hil gözegçiligi we başarnyklary paýlaşmak we alyş-çalyş edýär.Şol bir wagtyň özünde, önümçiligiň rahat bolmagyny üpjün etmek we işgärleriň ömrüni we saglygyny goramak üçin her aý önümçilik enjamlaryny barlamak üçin ýörite işgärler bellenilýär;her çärýekde zawodda saglyk barlagy geçirilýär we ýangyndan goramak, howpsuzlyk we beýleki çäreler boýunça amaly türgenleşikler geçirilýär;topar döretmek işleri iş tejribesini jemlemek we toparyň dinamikasyny we ýakyn hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak üçin ýylda iki gezek amala aşyrylýar.

5. Hil gözegçiligi- kompaniýanyň önümçilik bölümi programma üpjünçiligi / enjamlar, işgärler we amallar boýunça köp işledi.Önümçilik ussahanasy bir wagtyň özünde 15m³ agaç ýerleşdirip bilýän 2 sany guradyjy otag, 2 sany hemişelik temperaturany dehidifikasiýa otagy, 4 sany agaç görnüşli çyglylyk ölçeýji, 2 QA, 1 hil gözegçilik gözegçisi we dürli amallar üçin niýetlenen köp sanly önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. .işlemek, önümiň hiline we her baglanyşygy berk gözegçilikde saklamak, meýilnamany ýerine ýetirmek, önüme we müşderi üçin jogapkärçilik çekmek.

6. Önümiň gowşurylyş wagty- styleeke stili barlamak üçin 2-3 hepde, nusga sargytlary üçin 6-8 hepde we köp mukdarda 7-10 hepde.

7. Satuwdan soňky hyzmat- müşderileriň ähli gyssagly e-poçta ýa-da beýleki soraglaryna bir günde jogap bermek;müşderileriň soraglaryna 1-3 günüň dowamynda jogap beriň;1 hepdäniň içinde mümkin bolan çözgütleri üpjün etmek;mebelleriň köpüsiniň kepillik möhleti 2 ýyl, mebelleriň gaty az kategoriýasy üçin 1 ýyl kepillik möhleti.Kompaniýa täze we köne müşderilere gaýtaryp bermek üçin wagtal-wagtal artykmaç önümler ýa-da beýleki durmuş çäreleri bilen üpjün eder.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary

  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube