2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollary

Gysga düşündiriş:

2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollarynyň mat gara toplumy bilen tanyşdyrmak - stil we işleýişe zyýan bermezden kiçi giňişlikde ýaşamak üçin ajaýyp çözgüt.Önüm iki aýry bölekden ybarat bolup, dostlar ýa-da maşgala agzalary bilen rahat film gijeleri üçin ajaýyp, tegelek kofe stoluny emele getirip bilýär.Stol gara dub şkafy we gara metal aýaklary ýaly birnäçe dürli dizaýnda bar we hatda müşderileriň dizaýnyna hem öndürilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Aýratynlyk: Bir ýere itekläp bolýan iki bölekden ybarat tekiz tegelek kofe stoly.Mysal üçin, dar şertlerde ýaşaýan, ýöne myhmanlary kino gijesine çagyryp bilmek isleýänler üçin amatly!Bu ýerde gara dub şkafynda we gara metal aýaklarda.Birnäçe dürli dizaýnda bar.
Useörite ulanmak: Roomaşaýyş otagy mebel / ofis otagy mebel / ýatylýan otag
Umumy ulanyş: Öý mebelleri
Görnüşi: Kofe içilýan stol
Poçta gaplamak: N
Arza: Öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, söwda merkezi, supermarket, ammar, ussahana, ferma jaýy, howly, başgalar, ammar we şkaf, çakyr jaýy, zal, öý bar, ýerzemin
Dizaýn stili: Senagat
Esasy material: Köne sosna
Reňk: Gara
Daş görnüşi: Klassiki
Eplenen: NO
Beýleki material görnüşi: Demir turba
Dizaýn Saýlamak üçin köp dizaýn, müşderiniň dizaýnyna görä öndürip biler.

Haryt maglumatlary

TF2050- (5)
TF2050- (6)

Önümiň artykmaçlygy

“Matte Black Vintage” fransuz senagat metal tegelek gapdal stoly 2-iň esasy güýçli taraplaryndan biri hem köp taraplylygydyr.Kiçijik ýaşaýyş ýerlerini ýerleşdirmek üçin döredilen bu ajaýyp studiýa kwartiralaryndan başlap, oňaýly otaglara çenli dürli sazlamalarda ulanylyp bilner.Leumşak, tegelek dizaýn çylşyrymlylyga täsir edýär, gara dub şkafy we gara metal aýaklary häzirki zaman we wagtlaýyn däl senagat öwüşginini döredýär.Bu, stilini pida etmezden giňişligi köpeltmek isleýän islendik şäherliler üçin ajaýyp aksessuar.

Amaly we estetiki özüne çekijilikden başga-da, “Mat Black Vintage” fransuz senagat metal tegelek gapdal stoly 2 toplumy ajaýyp berkligi we hilini hödürleýär.Iň oňat materiallar we ussatlyk bilen ýasalan, gündelik eşiklere we ýyrtylmalara çydap bilýär we dowamly gurulýar.Agşamlyk naharyny myhman alýarsyňyzmy ýa-da diňe düşekde ýatýarsyňyzmy, bu stol ähli zerurlyklaryňyz üçin berk, ygtybarly ýer berýär.

kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Gözleg we ösüş- kompaniýa ýylda iki gezek täze önümleri çykarýar.Biri bahar täze önümleri (mart-aprel), ikinjisi güýz täze önümleri (sentýabr-oktýabr).Her gezek mahabat üçin dürli mukdarda we stilde 5-10 sany täze önüm çykar.Önümi ösdürmegiň her täze prosesi bazar gözleglerinden, çyzgylardan, subutnamalardan, çekişmelerden we üýtgetmelerden geçýär we ahyrynda iň soňky nusgalar öndürilýär.

2. Taryh- Ningbo iň ýyly öý hojalygy kärhanasy 2019-njy ýylda döredildi, ýöne ondan öňki agaç mebel önümçiliginde 20 ýyla golaý tejribesi bolan öndüriji.Içerki we daşarky söwda işini giňeltmek üçin bu kompaniýany 2019-njy ýylda hasaba aldyk we täze ýola çykdyk!

3. Tejribe- 20 ýyl töweregi gaty agaç mebel öndürmek / OEM tejribesi, mebelleri Europeewropada, ABŞ-da, Awstraliýada we beýleki ýurtlarda daşary ýurt mebel öndürijilerine, şol sanda köp sanly berk we berk agaç mebel alyjylaryny üpjün etmekden gelýär. Loberon bilen birlikde / R&M / Masions Du Monde / PHL we ş.m.

4. ösdürip ýetişdirmek- Kompaniýa, önümçiligi ara alyp maslahatlaşmak üçin hepdede iki gezek menejerler bilen onlaýn yzygiderli ýygnaklar gurady;aýda bir gezek dürli ideologiki kämilleşdiriş okuwlaryny we ähli işgärler üçin hil gözegçiligi we başarnyklary paýlaşmak we alyş-çalyş edýär.Şol bir wagtyň özünde, önümçiligiň rahat bolmagyny üpjün etmek we işgärleriň ömrüni we saglygyny goramak üçin her aý önümçilik enjamlaryny barlamak üçin ýörite işgärler bellenilýär;her çärýekde zawodda saglyk barlagy geçirilýär we ýangyndan goramak, howpsuzlyk we beýleki çäreler boýunça amaly türgenleşikler geçirilýär;topar döretmek işleri iş tejribesini jemlemek we toparyň dinamikasyny we ýakyn hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak üçin ýylda iki gezek amala aşyrylýar.

5. Hil gözegçiligi- kompaniýanyň önümçilik bölümi programma üpjünçiligi / enjamlar, işgärler we amallar boýunça köp işledi.Önümçilik ussahanasy bir wagtyň özünde 15m³ agaç ýerleşdirip bilýän 2 sany guradyjy otag, 2 sany hemişelik temperaturany dehidifikasiýa otagy, 4 sany agaç görnüşli çyglylyk ölçeýji, 2 QA, 1 hil gözegçilik gözegçisi we dürli amallar üçin niýetlenen köp sanly önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. .işlemek, önümiň hiline we her baglanyşygy berk gözegçilikde saklamak, meýilnamany ýerine ýetirmek, önüme we müşderi üçin jogapkärçilik çekmek.

6. Önümiň gowşurylyş wagty- styleeke stili barlamak üçin 2-3 hepde, nusga sargytlary üçin 6-8 hepde we köp mukdarda 7-10 hepde.

7. Satuwdan soňky hyzmat- müşderileriň ähli gyssagly e-poçta ýa-da beýleki soraglaryna bir günde jogap bermek;müşderileriň soraglaryna 1-3 günüň dowamynda jogap beriň;1 hepdäniň içinde mümkin bolan çözgütleri üpjün etmek;mebelleriň köpüsiniň kepillik möhleti 2 ýyl, mebelleriň gaty az kategoriýasy üçin 1 ýyl kepillik möhleti.Kompaniýa täze we köne müşderilere gaýtaryp bermek üçin wagtal-wagtal artykmaç önümler ýa-da beýleki durmuş çäreleri bilen üpjün eder.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube