1 çekişli beýik senagat dizaýny beýik kabinet görkeziş bölümi

Gysga düşündiriş:

Iň soňky önümimiz bilen tanyşdyrylan, 1 çekme, önüm belgisi CZ5137 bilen dikeldilen dub boýly şkaf displeý bölümi.Bu beýik şkaf, iki dürli görnüşli gaty agaçdan, tirýekden we dikeldilen köne dubdan ýasalyp, goýy we nusgawy goşa reňkli dizaýn döredýär.Önümiň ululygy 67x50x200 sm bolup, myhman otagy, naharhana we okuw otagy ýaly dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Aýratynlyk: Bu önüm senagat stiliniň arhitekturasy bilen ylhamlanýar we ajaýyp dizaýn edilen ofis ammar şkaflary, iş ýeriňiziň estetikasyna özüne çekiji goşant goşar.Orta we 1 açyk bölekde 1 sany süýşürilýän çekme bar, bu giň faýl ýerini üpjün edýär we kanselýariýa taslamaňyzy tertipli saklamaga kömek edýär.Köne dub agajy we gara çarçuwa biri-birini doldurýar we çydamlydyr.Pleakymly dokumanyň jikme-jiklikleri bilen möhüm jadygöýligi görkezmek bilen, çarçuwanyň durnukly we estetiki taýdan ýakymly ýaýlaryň aýaklarynda berk goldanýar.Okuwyňyz bolsun ýa-da edaraňyz bolsun, bu mebel bölegi islendik ýere özüne çekiji täsir eder.
Useörite ulanmak: Roomaşaýyş otagy mebelleri / ofis otagy mebelleri
Umumy ulanyş: Öý mebelleri
Görnüşi: Şkafy görkeziň
Poçta gaplamak: N
Arza: Aşhana, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, söwda merkezi, supermarket, ammar, ussahana, ferma jaýy, howly, başgalar, ammar we şkaf, çakyr jaýy, girelge, zal, öý bar, basgançak , Zirzemin, Garaage we Şed, Sport zaly, Kir ýuwulýan ýer
Dizaýn stili: Countryurt
Esasy material: Dikeldilen dub / tirýek
Reňk: Tebigy, gara
Daş görnüşi: Klassiki
Eplenen: NO
Beýleki material görnüşi: Temperli aýna / faner / metal enjamlary
Dizaýn Saýlamak üçin köp dizaýn, müşderiniň dizaýnyna görä öndürip biler.

Haryt maglumatlary

Bu önümde ulanylýan köne we täze materiallaryň utgaşmasy özboluşly we özüne çekiji dizaýny döredýär.Şkafyň gapysy, içindäki zatlaryň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin gyzgyn aýna bilen ýekeje bölek.Çyzgy saklamak funksiýasyny ýokarlandyrýar, 3 sany hereketli gaty agaç laminatlary aýratyn zerurlyklaryňyza görä sazlap bolýar.Uzyn boýly şkaf displeýimiz, tebigy, hakyky duýgyny üpjün edip, elde ýasalan boýag bilen ýasalýar.

Takyklyk we alada bilen ýasalan bu önüm ýokary hilli we çydamlylygy bilen tapawutlanýar.1 çekme bilen dikeldilen dub boýly şkaf displeý stili we amaly garyndysy gözleýänler üçin ajaýyp.Bu önüm islendik otaga ajaýyp goşant goşar we önümleriňiz üçin ýeterlik ýer berer.Livingaşaýyş meýdanyňyzyň estetikasyny ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi ýa-da has köp ammar gerek bolsa-da, bu önüm siziň üçin iň amatly saýlawdyr.

Umuman aýdanyňda, 1 çekişli, önüm belgisi CZ5137 bolan dubly beýik şkaf displeý bölümimiz, amaly we ajaýyp mebel böleklerini gözleýänler üçin ajaýyp çözgütdir.Özboluşly önüm döretmek üçin tirýek we dikeldilen köne dublary birleşdirip, goşa reňkli dizaýnda gelýär.Ajaýyp saklaýyş funksiýasy we elde ýasalan tebigy boýag bilen bu önüm islendik öý üçin hökmany zat.Onda näme üçin garaşmaly?Bu ajaýyp esere şu gün maýa goýuň we özüne çekijiligini başdan geçiriň!

CZ5137- (2)
CZ5137- (3)

kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Gözleg we ösüş- kompaniýa ýylda iki gezek täze önümleri çykarýar.Biri bahar täze önümleri (mart-aprel), ikinjisi güýz täze önümleri (sentýabr-oktýabr).Her gezek mahabat üçin dürli mukdarda we stilde 5-10 sany täze önüm çykar.Önümi ösdürmegiň her täze prosesi bazar gözleglerinden, çyzgylardan, subutnamalardan, çekişmelerden we üýtgetmelerden geçýär we ahyrynda iň soňky nusgalar öndürilýär.

2. Taryh- Ningbo iň ýyly öý hojalygy kärhanasy 2019-njy ýylda döredildi, ýöne ondan öňki agaç mebel önümçiliginde 20 ýyla golaý tejribesi bolan öndüriji.Içerki we daşarky söwda işini giňeltmek üçin bu kompaniýany 2019-njy ýylda hasaba aldyk we täze ýola çykdyk!

3. Tejribe- 20 ýyl töweregi gaty agaç mebel öndürmek / OEM tejribesi, mebelleri Europeewropada, ABŞ-da, Awstraliýada we beýleki ýurtlarda daşary ýurt mebel öndürijilerine, şol sanda köp sanly berk we berk agaç mebel alyjylaryny üpjün etmekden gelýär. Loberon bilen birlikde / R&M / Masions Du Monde / PHL we ş.m.

4. ösdürip ýetişdirmek- Kompaniýa, önümçiligi ara alyp maslahatlaşmak üçin hepdede iki gezek menejerler bilen onlaýn yzygiderli ýygnaklar gurady;aýda bir gezek dürli ideologiki kämilleşdiriş okuwlaryny we ähli işgärler üçin hil gözegçiligi we başarnyklary paýlaşmak we alyş-çalyş edýär.Şol bir wagtyň özünde, önümçiligiň rahat bolmagyny üpjün etmek we işgärleriň ömrüni we saglygyny goramak üçin her aý önümçilik enjamlaryny barlamak üçin ýörite işgärler bellenilýär;her çärýekde zawodda saglyk barlagy geçirilýär we ýangyndan goramak, howpsuzlyk we beýleki çäreler boýunça amaly türgenleşikler geçirilýär;topar döretmek işleri iş tejribesini jemlemek we toparyň dinamikasyny we ýakyn hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak üçin ýylda iki gezek amala aşyrylýar.

5. Hil gözegçiligi- kompaniýanyň önümçilik bölümi programma üpjünçiligi / enjamlar, işgärler we amallar boýunça köp işledi.Önümçilik ussahanasy bir wagtyň özünde 15m³ agaç ýerleşdirip bilýän 2 sany guradyjy otag, 2 sany hemişelik temperaturany dehidifikasiýa otagy, 4 sany agaç görnüşli çyglylyk ölçeýji, 2 QA, 1 hil gözegçilik gözegçisi we dürli amallar üçin niýetlenen köp sanly önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. .işlemek, önümiň hiline we her baglanyşygy berk gözegçilikde saklamak, meýilnamany ýerine ýetirmek, önüme we müşderi üçin jogapkärçilik çekmek.

6. Önümiň gowşurylyş wagty- styleeke stili barlamak üçin 2-3 hepde, nusga sargytlary üçin 6-8 hepde we köp mukdarda 7-10 hepde.

7. Satuwdan soňky hyzmat- müşderileriň ähli gyssagly e-poçta ýa-da beýleki soraglaryna bir günde jogap bermek;müşderileriň soraglaryna 1-3 günüň dowamynda jogap beriň;1 hepdäniň içinde mümkin bolan çözgütleri üpjün etmek;mebelleriň köpüsiniň kepillik möhleti 2 ýyl, mebelleriň gaty az kategoriýasy üçin 1 ýyl kepillik möhleti.Kompaniýa täze we köne müşderilere gaýtaryp bermek üçin wagtal-wagtal artykmaç önümler ýa-da beýleki durmuş çäreleri bilen üpjün eder.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube