Ak gapyly ýapyklar Armoire / 4 gapyly şkaf

Gysga düşündiriş:

Iň täze mebel eserimizi tanatmak - 4 sany gapyly “White Single Louver Armoire” / Şkaf!Bu täsir galdyryjy eser diňe bir işlemän, islendik içerki ajaýyp goşant goşar.Şkafda dört giň gapy bar, eşikler, aýakgaplar, ýorganlar ýa-da gurnamak üçin zerur zatlar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Aýratynlyk: Şkaflar, zatlary tertipli duýmak we ýaşaýyş jaýyňyz ýa-da ýatylýan otagyňyz üçin ahyrky täsir edip bilýän görnüşde saklamak üçin ulanylýar.Gollandiýaly mebellerde dürli estetika bar we bu şkaflar häzirki zaman, häzirki zaman, senagat ýa-da rustiki içki atmosfera laýyk bolup biler.
Useörite ulanmak: Roomaşaýyş otagy mebelleri / Ofis otagy mebelleri
Umumy ulanyş: Öý mebelleri
Görnüşi: Şkaf şkafy
Poçta gaplamak: N
Arza: Aşhana, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, söwda merkezi, supermarket, ammar, ussahana, ferma jaýy, howly, başgalar, ammar we şkaf, çakyr jaýy, girelge, zal, öý bar, basgançak , Zirzemin, Garaage we Şed, Sport zaly, Kir ýuwulýan ýer
Dizaýn stili: Countryurt
Esasy material: Gaplaň
Reňk: Ak
Daş görnüşi: Klassiki
Eplenen: NO
Beýleki material görnüşi: Faner / MDF / metal enjamlary
Dizaýn Saýlamak üçin köp dizaýn, müşderiniň dizaýnyna görä öndürip biler.

Haryt maglumatlary

CP5104-2-H2200- (7)
CP5104-2-H2200- (8)
CP5104-2-H2200- (6)
CP5104-2-H2200- (5)

Önümiň artykmaçlygy

Şkafda ýaşaýyş jaýyňyza owadanlyk we ýönekeýlik goşup, öýüňizdäki ýa-da ofisiňizdäki islendik otaga iň oňat goşant goşýan ak reňkli aýratynlyk bar.Bedatylýan otagyňyz ýa-da otagyňyz üçin ammar çözgüdini gözleýärsiňizmi, bu şkaf siziň üçin.

Gollandiýaly mebel özboluşly estetiki bilen tanalýar we bu şkaf hem muňa gabat gelmeýär.Döwrebap, döwrebap, senagat ýa-da rustiki sazlamalara garyşyp, ony islendik bezeg mowzugyna goşup boljak köpugurly bölek edip biler.Bezeg zatlaryny goldamak üçin, şkafyňyzy ulanyp, otagyňyza zerur gutarnykly el degirmek arkaly şahsy degişmäňizi goşup bilersiňiz.

Bu köptaraply şkaf aşhanalar, öý ofisleri, ýaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, myhmanhanalar, kwartiralar, ofis binalary, hassahanalar, mekdepler, söwda merkezleri, supermarketler, ammarlar, ussahanalar, fermalar, howlular we hatda dürli ýerlerde ulanylyp bilner. şkafyňyzda we guramaňyzda goşmaça.

kompaniýanyň artykmaçlygy

1. Gözleg we ösüş- kompaniýa ýylda iki gezek täze önümleri çykarýar.Biri bahar täze önümleri (mart-aprel), ikinjisi güýz täze önümleri (sentýabr-oktýabr).Her gezek mahabat üçin dürli mukdarda we stilde 5-10 sany täze önüm çykar.Önümi ösdürmegiň her täze prosesi bazar gözleglerinden, çyzgylardan, subutnamalardan, çekişmelerden we üýtgetmelerden geçýär we ahyrynda iň soňky nusgalar öndürilýär.

2. Taryh- Ningbo iň ýyly öý hojalygy kärhanasy 2019-njy ýylda döredildi, ýöne ondan öňki agaç mebel önümçiliginde 20 ýyla golaý tejribesi bolan öndüriji.Içerki we daşarky söwda işini giňeltmek üçin bu kompaniýany 2019-njy ýylda hasaba aldyk we täze ýola çykdyk!

3. Tejribe- 20 ýyl töweregi gaty agaç mebel öndürmek / OEM tejribesi, mebelleri Europeewropada, ABŞ-da, Awstraliýada we beýleki ýurtlarda daşary ýurt mebel öndürijilerine, şol sanda köp sanly berk we berk agaç mebel alyjylaryny üpjün etmekden gelýär. Loberon bilen birlikde / R&M / Masions Du Monde / PHL we ş.m.

4. ösdürip ýetişdirmek- Kompaniýa, önümçiligi ara alyp maslahatlaşmak üçin hepdede iki gezek menejerler bilen onlaýn yzygiderli ýygnaklar gurady;aýda bir gezek dürli ideologiki kämilleşdiriş okuwlaryny we ähli işgärler üçin hil gözegçiligi we başarnyklary paýlaşmak we alyş-çalyş edýär.Şol bir wagtyň özünde, önümçiligiň rahat bolmagyny üpjün etmek we işgärleriň ömrüni we saglygyny goramak üçin her aý önümçilik enjamlaryny barlamak üçin ýörite işgärler bellenilýär;her çärýekde zawodda saglyk barlagy geçirilýär we ýangyndan goramak, howpsuzlyk we beýleki çäreler boýunça amaly türgenleşikler geçirilýär;topar döretmek işleri iş tejribesini jemlemek we toparyň dinamikasyny we ýakyn hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak üçin ýylda iki gezek amala aşyrylýar.

5. Hil gözegçiligi- kompaniýanyň önümçilik bölümi programma üpjünçiligi / enjamlar, işgärler we amallar boýunça köp işledi.Önümçilik ussahanasy bir wagtyň özünde 15m³ agaç ýerleşdirip bilýän 2 sany guradyjy otag, 2 sany hemişelik temperaturany dehidifikasiýa otagy, 4 sany agaç görnüşli çyglylyk ölçeýji, 2 QA, 1 hil gözegçilik gözegçisi we dürli amallar üçin niýetlenen köp sanly önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. .işlemek, önümiň hiline we her baglanyşygy berk gözegçilikde saklamak, meýilnamany ýerine ýetirmek, önüme we müşderi üçin jogapkärçilik çekmek.

6. Önümiň gowşurylyş wagty- styleeke stili barlamak üçin 2-3 hepde, nusga sargytlary üçin 6-8 hepde we köp mukdarda 7-10 hepde.

7. Satuwdan soňky hyzmat- müşderileriň ähli gyssagly e-poçta ýa-da beýleki soraglaryna bir günde jogap bermek;müşderileriň soraglaryna 1-3 günüň dowamynda jogap beriň;1 hepdäniň içinde mümkin bolan çözgütleri üpjün etmek;mebelleriň köpüsiniň kepillik möhleti 2 ýyl, mebelleriň gaty az kategoriýasy üçin 1 ýyl kepillik möhleti.Kompaniýa täze we köne müşderilere gaýtaryp bermek üçin wagtal-wagtal artykmaç önümler ýa-da beýleki durmuş çäreleri bilen üpjün eder.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube